Gayrimenkul Hukuku İle İlgili Terimler


Gayrimenkul Hukuku İle İlgili Terimler

Gayrimenkul sektöründe profesyonel olarak faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, ülkemizde yaşayan birçok kişinin kullandığı veya karşı karşıya kaldığı Taşınmaz Hukuku kapsamındaki terimlerin çoğunlukla Türkçe kökenli olmadığı, bu durumun ise, çok sık kavram kargaşasına, hatalı tasarruf ve kullanımlara neden olduğunu biliyoruz. Bunlar arasından seçtiğimiz, bazı terimlerin anlamlarını, basit ve akılda kalacak şekilde hatırlatmamızın, iyi olacağı inancındayım.


ARSA NEDİR?
İmar Planı içinde yer alan, kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. İmar Parseli şeklinde de ifade edilmektedir.


ARSA PAYI NEDİR?
Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş yapılarda, her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş, zemindeki ortak mülkiyet payına denir.


BAĞIMSIZ BÖLÜM NEDİR?
Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ve tek başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkân, mağaza gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine denir.


CİNS TASHİHİ NEDİR?
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmaz cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale dönüştürülerek değiştirilmesi suretiyle tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.


FBK NEDİR?
İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirilinceye kadar anlamına gelen kısaltmadır.


İFRAZ NEDİR?
Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bir taşınmazın, birden çok parçaya ayrılması, birden fazla parselllere bölünmesi anlamına gelmektedir.


İPKA NEDİR?
Bir Taşınmazdaki hisseli satışlarda, satılan hissenin bir bölümünün, satanın uhdesinde (kendi üzerinde) kalması anlamına gelmektedir.İNTİFA HAKKI NEDİR?
Bir taşınmazdan faydalanmak hakkına intifa hakkı denir.


İPOTEK NEDİR?
Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca teminat olarak bir taşınmaz gösterilmesi halinde, faiz ve fer’ileri ile birlikte borçlanılan alacak tutarında, alacaklı lehine konan rehnin, taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.


İSKAN İZNİ NEDİR?
Oturma izni, diğer adı yapı kullanım izni olup taşınmazın tasdik edilmiş projesine uygun yapılıp bitirilmesi halinde, ilgili Belediye tarafından verilen oturma iznini ifade etmektedir.


İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET NEDİR?
Birden çok kişinin bir taşınmaz üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir.


İZALE-İ ŞUYU NEDİR?
Ortaklığın giderilmesi anlamına gelmektedir. Yaygın kullanımı, bir taşınmazın hissedarları arasında fiilen paylaşılamayan Taşınmazın, mahkeme ve icra yoluyla satışı yapılarak ve satış bedelinin paylaştırılarak ortaklığın giderilmesi şeklindedir.


KAT İRTİFAKI NEDİR?
Kat mülkiyetine konu olmak üzere, ileride inşa edilecek yapıların, ayrı veya tek başına kullanılmaya elverişli bölümleri üzerinde, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından, arsa payına bağlı olarak Kat Mülkiyeti Kanununa göre kurulan irtifak hakkına denir.


KAT MÜLKİYET NEDİR?
Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ve tek başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanununa göre kurulan bağımsız özel mülkiyeti hakkıdır.


PAFTA NEDİR?
Arazilerin teknik usullere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek çizilmiş haritasıdır.


PARSEL NEDİR?
Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçasına, bir adanın parçalarından her birine denir.


TEVHİT NEDİR?
Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmazın, tek bir tapuya bağlanarak tek bir parsel halini alması, birleştirilmesine denir.


TAPU KÜTÜĞÜ NEDİR?
Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, köy veya mahalle esasına göre tutulan defterlerden her birine tapu kütüğü denir.